به تلگرام بهین پژوهش ملحق شوید

37.jpg30.jpg04.jpg03.jpg02.jpg16.jpg41.jpg29.jpg19.jpg25.jpg42.jpg26.jpg39.jpg07.jpg20.jpg06.jpg13.jpg01.jpg36.jpg28.jpg38.jpg09.jpg23.jpg17.jpg11.jpg05.jpg15.jpg35.jpg18.jpg12.jpg22.jpg40.jpg21.jpg32.jpg27.jpg10.jpg33.jpg08.jpg14.jpg24.jpg

 المنظومة النحوية دراسة تحليلية کتابی است که فراتر از آموزش است و یک بررسی تحلیلی از الفیه ابن مالک است و در پژوهش های صرفی نحوی به کار خواهد آمد.

شناسنامه کتاب:
موضوع: نقد صرف و نحو
نویسنده: ممدوح عبد الرحمن
ناشر و محل نشر: دار المعرفة الجامعية-بيروت
محقق یا مترجم: ندارد
نوبت و سال انتشار: چاپ اول / سال 2000 م
تعداد صفحه و جلد: يك جلد / 382 صفحه
 

 

 

Go to top