به تلگرام بهین پژوهش ملحق شوید

04.jpg20.jpg39.jpg18.jpg12.jpg01.jpg41.jpg07.jpg08.jpg32.jpg02.jpg24.jpg35.jpg33.jpg11.jpg05.jpg14.jpg36.jpg17.jpg37.jpg23.jpg19.jpg22.jpg10.jpg03.jpg29.jpg06.jpg40.jpg30.jpg38.jpg25.jpg15.jpg09.jpg27.jpg21.jpg28.jpg13.jpg16.jpg26.jpg42.jpg

 نحو التيسير دراسة و نقد منجهي کتابی است در صرف و نحو عربی که نویسنده نام آشنای آن در نه فصل به رشته تحریر در آورده است.

شناسنامه کتاب:
موضوع: نحو عربی
نویسنده: محمد عبدالستار الجواري
ناشر و محل نشر: مطبعة المجمع العلمي العراقي-بغداد
محقق یا مترجم: ندارد
نوبت و سال انتشار: چاپ اول / سال 1404 ق-1984 م
تعداد صفحه و جلد: يك جلد / 143 صفحه

 

Go to top