به تلگرام بهین پژوهش ملحق شوید

17.jpg10.jpg30.jpg22.jpg29.jpg25.jpg28.jpg07.jpg33.jpg08.jpg24.jpg26.jpg15.jpg04.jpg13.jpg36.jpg35.jpg40.jpg42.jpg11.jpg12.jpg03.jpg37.jpg09.jpg05.jpg14.jpg06.jpg20.jpg27.jpg32.jpg01.jpg19.jpg23.jpg39.jpg16.jpg02.jpg21.jpg18.jpg41.jpg38.jpg

شناسنامه کتاب « ديوان شعر عبيد الله بن قيس الرقيات »
نویسنده: تحقيق و شرح محمد يوسف نجم
ناشر: دار صادر - بيروت
تعداد صفحه و جلد: يک جلد / 245 صفحه

Go to top